Lab Members

 

 

Professors

 

Principal Investigator

Feng Liu

Associate Professor

Dongyuan Ma

 

 

Students

 

Post doc

Jian Heng

Post doc

Guixian Liang

Ph.D.

Jun Xia

Ph.D.

Yifan Zhang

Ph.D.

Peng Lv

Ph.D.

Suwei Gao

Ph.D.

Xiaohan Wang

Ph.D.

Baofeng Huang

Ph.D.

Zhixin Kang

Ph.D.

Shicheng Liu

M.S.

Yan Li

M.S.

Ziqian Zhao

Ph.D.

Yining Liu

M.S.

Chenyang Bian

 

 

Alumni

 

Xiajuan Li (Beijing Institute of genome research, Chinese Academy of Sciences, Engineer)

Lu Wang (Institute of Hematology and Blood Diseases Hospital, Principle Investigator)

Yonglong Wei (Yunnan University, Professor)

Sifeng Wang (Optometry Center of the Affiliated Ophthalmic Hospital of Sun Yat-sen University, Associate Professor)

Panpan Zhang (Bioland Laboratory, Associate Professor)

Qiuping He (Bioland Laboratory, Associate Professor)

Xinyan Lu (University of Washington, postdoc)

Chunxia Zhang (Institute of Genetics and Developmental Biology of the Chinese Academy of Sciences, Principle Investigator)

Junhua Lv (UT Southwestern Medical Center, USA, postdoc)

Yuanyuan Xue (UT Southwestern Medical Center, USA, postdoc)

Zhibin Liu (Beijing Obstetrics and Gynecology Hospital)

Shuai Gao(postdoc)

Yanyan Ding(Bioland Laboratory, postdoc)

Jian Heng(Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, postdoc)

Guixian Liang(Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, postdoc)

Suwei Gao(Shandong University, postdoc)